انکولوژی

انکولوژی: زمینه اصلی فعالیت نانوالوند. این محصولات انواع تومورهای جامد را پوشش می دهد.