هماتولوژی

هماتولوژی: این محصولات شامل طیف وسیعی از لوسمی ها، در دو نوع تزریقی و جامدات است.